گزارشات تصویری

دیدار محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج، با استاد هادی ضیاالدینی مجسمه ساز و نقاش شهیر کردستانی.عکس سالار علی ویسی

دیدار محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج، با استاد هادی ضیاالدینی مجسمه ساز و نقاش شهیر کردستانی.عکس سالار علی ویسی
دیدار محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج، با استاد هادی ضیاالدینی مجسمه ساز و نقاش شهیر کردستانی.عکس سالار علی ویسی
دیدار محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج، با استاد هادی ضیاالدینی مجسمه ساز و نقاش شهیر کردستانی.عکس سالار علی ویسی
دیدار محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج، با استاد هادی ضیاالدینی مجسمه ساز و نقاش شهیر کردستانی.عکس سالار علی ویسی
دیدار محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج، با استاد هادی ضیاالدینی مجسمه ساز و نقاش شهیر کردستانی.عکس سالار علی ویسی