گزارشات تصویری

دیدار و تجلیل فرمانده انتظامی استان کردستان با فرماندار شهرستان سنندج

دیدار و تجلیل فرمانده انتظامی استان کردستان با فرماندار شهرستان سنندج
دیدار و تجلیل فرمانده انتظامی استان کردستان با فرماندار شهرستان سنندج
دیدار و تجلیل فرمانده انتظامی استان کردستان با فرماندار شهرستان سنندج