گزارشات تصویری

راهپیمایی مردم سنندج در محکومیت اغتشاشات و تخریب اموال عمومی چند روز گذشته در سطح شهر

راهپیمایی مردم سنندج در محکومیت اغتشاشات و تخریب اموال عمومی چند روز گذشته در سطح شهر
راهپیمایی مردم سنندج در محکومیت اغتشاشات و تخریب اموال عمومی چند روز گذشته در سطح شهر
راهپیمایی مردم سنندج در محکومیت اغتشاشات و تخریب اموال عمومی چند روز گذشته در سطح شهر
راهپیمایی مردم سنندج در محکومیت اغتشاشات و تخریب اموال عمومی چند روز گذشته در سطح شهر
راهپیمایی مردم سنندج در محکومیت اغتشاشات و تخریب اموال عمومی چند روز گذشته در سطح شهر
راهپیمایی مردم سنندج در محکومیت اغتشاشات و تخریب اموال عمومی چند روز گذشته در سطح شهر
راهپیمایی مردم سنندج در محکومیت اغتشاشات و تخریب اموال عمومی چند روز گذشته در سطح شهر
راهپیمایی مردم سنندج در محکومیت اغتشاشات و تخریب اموال عمومی چند روز گذشته در سطح شهر