گزارشات تصویری

شورای اداری شهرستان سنندج، دستور کار جلسه(ستاد اقامه نماز، برگزاری جشن های پیروزی انقلاب اسلامی

شورای اداری شهرستان سنندج، دستور کار جلسه(ستاد اقامه نماز، برگزاری جشن های پیروزی انقلاب اسلامی
شورای اداری شهرستان سنندج، دستور کار جلسه(ستاد اقامه نماز، برگزاری جشن های پیروزی انقلاب اسلامی
شورای اداری شهرستان سنندج، دستور کار جلسه(ستاد اقامه نماز، برگزاری جشن های پیروزی انقلاب اسلامی
شورای اداری شهرستان سنندج، دستور کار جلسه(ستاد اقامه نماز، برگزاری جشن های پیروزی انقلاب اسلامی