گزارشات تصویری

عملیات حفاری و لوله گذاری در محله غفور سنندج، توسط آب و فاضلاب شهری

عملیات حفاری و لوله گذاری در محله غفور سنندج، توسط آب و فاضلاب شهری
عملیات حفاری و لوله گذاری در محله غفور سنندج، توسط آب و فاضلاب شهری
عملیات حفاری و لوله گذاری در محله غفور سنندج، توسط آب و فاضلاب شهری