گزارشات تصویری

عیادت فرماندار سنندج از کارگران بیمار بستری در بیمارستان تامین اجتماعی و دیدار با کارگران آرامستان بهشت محمدی سنندج به مناسبت هفته کارگر

عیادت فرماندار سنندج از کارگران بیمار بستری در بیمارستان تامین اجتماعی و دیدار با کارگران آرامستان بهشت محمدی سنندج به مناسبت هفته کارگر
عیادت فرماندار سنندج از کارگران بیمار بستری در بیمارستان تامین اجتماعی و دیدار با کارگران آرامستان بهشت محمدی سنندج به مناسبت هفته کارگر
عیادت فرماندار سنندج از کارگران بیمار بستری در بیمارستان تامین اجتماعی و دیدار با کارگران آرامستان بهشت محمدی سنندج به مناسبت هفته کارگر
عیادت فرماندار سنندج از کارگران بیمار بستری در بیمارستان تامین اجتماعی و دیدار با کارگران آرامستان بهشت محمدی سنندج به مناسبت هفته کارگر