گزارشات تصویری

فرماندار سنندج به مناسبت گرامیداشت روز مادر از بانوان شاغل در فرمانداری تقدیر کردند.(عکس سالار علی ویسی)

فرماندار سنندج به مناسبت گرامیداشت روز مادر از بانوان شاغل در فرمانداری تقدیر کردند.(عکس سالار علی ویسی)
فرماندار سنندج به مناسبت گرامیداشت روز مادر از بانوان شاغل در فرمانداری تقدیر کردند.(عکس سالار علی ویسی)
فرماندار سنندج به مناسبت گرامیداشت روز مادر از بانوان شاغل در فرمانداری تقدیر کردند.(عکس سالار علی ویسی)
فرماندار سنندج به مناسبت گرامیداشت روز مادر از بانوان شاغل در فرمانداری تقدیر کردند.(عکس سالار علی ویسی)
فرماندار سنندج به مناسبت گرامیداشت روز مادر از بانوان شاغل در فرمانداری تقدیر کردند.(عکس سالار علی ویسی)
فرماندار سنندج به مناسبت گرامیداشت روز مادر از بانوان شاغل در فرمانداری تقدیر کردند.(عکس سالار علی ویسی)
فرماندار سنندج به مناسبت گرامیداشت روز مادر از بانوان شاغل در فرمانداری تقدیر کردند.(عکس سالار علی ویسی)