گزارشات تصویری

محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج،صبح امروز از مراکز اورژانس و بخش های بستری بیماران بیمارستانهای(بعثت،توحید و کوثر)بازدید بعمل آورد.

محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج،صبح امروز از مراکز اورژانس و بخش های بستری بیماران بیمارستانهای(بعثت،توحید و کوثر)بازدید بعمل آورد.
محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج،صبح امروز از مراکز اورژانس و بخش های بستری بیماران بیمارستانهای(بعثت،توحید و کوثر)بازدید بعمل آورد.
محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج،صبح امروز از مراکز اورژانس و بخش های بستری بیماران بیمارستانهای(بعثت،توحید و کوثر)بازدید بعمل آورد.