گزارشات تصویری

مراسم سوگواری و وداع مردم شهر سنندج با سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

مراسم سوگواری و وداع مردم شهر سنندج با سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم سوگواری و وداع مردم شهر سنندج با سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم سوگواری و وداع مردم شهر سنندج با سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم سوگواری و وداع مردم شهر سنندج با سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم سوگواری و وداع مردم شهر سنندج با سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم سوگواری و وداع مردم شهر سنندج با سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی