گزارشات تصویری

مراسم غرس نهال بمناسبت گرامیداشت روز درختکاری و بزرگداشت یاد و خاطره 5400شهید استان کردستان در پتروشیمی و دیگر نقاط سطح شهر سنندج.عکس سالار علی ویسی

مراسم غرس نهال بمناسبت گرامیداشت روز درختکاری و بزرگداشت یاد و خاطره 5400شهید استان کردستان در پتروشیمی و دیگر نقاط سطح شهر سنندج.عکس سالار علی ویسی
مراسم غرس نهال بمناسبت گرامیداشت روز درختکاری و بزرگداشت یاد و خاطره 5400شهید استان کردستان در پتروشیمی و دیگر نقاط سطح شهر سنندج.عکس سالار علی ویسی
مراسم غرس نهال بمناسبت گرامیداشت روز درختکاری و بزرگداشت یاد و خاطره 5400شهید استان کردستان در پتروشیمی و دیگر نقاط سطح شهر سنندج.عکس سالار علی ویسی
مراسم غرس نهال بمناسبت گرامیداشت روز درختکاری و بزرگداشت یاد و خاطره 5400شهید استان کردستان در پتروشیمی و دیگر نقاط سطح شهر سنندج.عکس سالار علی ویسی
مراسم غرس نهال بمناسبت گرامیداشت روز درختکاری و بزرگداشت یاد و خاطره 5400شهید استان کردستان در پتروشیمی و دیگر نقاط سطح شهر سنندج.عکس سالار علی ویسی
مراسم غرس نهال بمناسبت گرامیداشت روز درختکاری و بزرگداشت یاد و خاطره 5400شهید استان کردستان در پتروشیمی و دیگر نقاط سطح شهر سنندج.عکس سالار علی ویسی
مراسم غرس نهال بمناسبت گرامیداشت روز درختکاری و بزرگداشت یاد و خاطره 5400شهید استان کردستان در پتروشیمی و دیگر نقاط سطح شهر سنندج.عکس سالار علی ویسی
مراسم غرس نهال بمناسبت گرامیداشت روز درختکاری و بزرگداشت یاد و خاطره 5400شهید استان کردستان در پتروشیمی و دیگر نقاط سطح شهر سنندج.عکس سالار علی ویسی
مراسم غرس نهال بمناسبت گرامیداشت روز درختکاری و بزرگداشت یاد و خاطره 5400شهید استان کردستان در پتروشیمی و دیگر نقاط سطح شهر سنندج.عکس سالار علی ویسی