گزارشات تصویری

مراسم نوروزی ورزشگاه 22 گولان سنندج،عکاس سالار علی ویسی

مراسم نوروزی ورزشگاه 22 گولان سنندج،عکاس سالار علی ویسی
مراسم نوروزی ورزشگاه 22 گولان سنندج،عکاس سالار علی ویسی
مراسم نوروزی ورزشگاه 22 گولان سنندج،عکاس سالار علی ویسی
مراسم نوروزی ورزشگاه 22 گولان سنندج،عکاس سالار علی ویسی
مراسم نوروزی ورزشگاه 22 گولان سنندج،عکاس سالار علی ویسی
مراسم نوروزی ورزشگاه 22 گولان سنندج،عکاس سالار علی ویسی
مراسم نوروزی ورزشگاه 22 گولان سنندج،عکاس سالار علی ویسی
مراسم نوروزی ورزشگاه 22 گولان سنندج،عکاس سالار علی ویسی