گزارشات تصویری

میز خدمت ادارات شهرستان سنندج در نماز جمعه

میز خدمت ادارات شهرستان سنندج در نماز جمعه
میز خدمت ادارات شهرستان سنندج در نماز جمعه
میز خدمت ادارات شهرستان سنندج در نماز جمعه
میز خدمت ادارات شهرستان سنندج در نماز جمعه