گزارشات تصویری

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 28 دی سال1365 شهر سنندج

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 28 دی سال1365 شهر سنندج
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 28 دی سال1365 شهر سنندج
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 28 دی سال1365 شهر سنندج