اخبار

امحاء اوراق انتخابات

امحاء اوراق انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا
 امحاء اوراق انتخابات
در اجرای ماده 17 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن و ماده 78 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و بخش، جلسه ای با حضور فرماندار و سایر اعضای هیات های  اجرایی و نظارت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان سنندج در فرمانداری تشکیل گردید.که با حضور اعضاء مذکور تمامی اوراق داخل صندوق های اخذ رای و تعرفه و برگکه های رای باقیمانده امحاء گردید.

بازدید [ 3832 ]
برچسب ها